ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 
 

รับทำบัญชี
..........................................................................................................................................

รูปแบบการให้บริการของเรา
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกำหนด
บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร
คำนวณและ จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรในแต่ละเดือน พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่ ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย
จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม
การจัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และประจำปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี และประจำปี
รับทำบัญชีรายเดือน
จัดทำและนำส่งรายเดือน
- หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป 
ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน 
ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา 
ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล 
- แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- กรอกแบบแสดงรายการประกันสังคมและนำส่งประกันสังคมภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
*
บริการปิดงบบัญชี
- ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน /งบดุล รายเดือน 
- จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 
• บริการรวมประกอบด้วย
- วางแผนบัญชี ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- แก้ไขปัญหาภาษีอากรกรณีมีปัญหาถูกปรับ ถูกประเมินภาษีย้อนหลังจาก กรมสรรพากร 
• จัดทำงบแยกประเภทรายปี/งบทดลอง พร้อมปิดงบสิ้นปี 
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)พร้อมนำส่งสรรพากร 
- จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
- จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 
- จัดทำภาษีบุคคลธรรมดาสิ้นปี ( ภงด.91)พร้อมนำส่งสรรพากร
- ขึ้นทะเบียนผู้จัดทำบัญชี
ขอเลขผู้เสียภาษี
หลังจากที่เราได้หนังสือรับรองมาแล้วต้องจดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษีกับกรม สรรพากรซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสาร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลังจากที่เราได้ เลขผู้เสียภาษีมาแล้วกับกรมสรรพากรหากผู้ประกอบการท่านใดประสงค์จะจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ยื่นเรื่องจดได้ซึ่งจดทะเบียนได้สองวิธีเช่นเดียวกับการจดทะเบียนอื่น เหมือนกันคือยื่นเรื่องกับเจ้าหน้าที่สรรพากรหรือยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งโดยมากจะจดผ่านอินเตอร์เน็ตเพราะไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแต่ เจ้าที่หน้าสรรพากรจะเข้าไปตรวจที่สถานประกอบการจริงหลังจากยื่นเรื่องผ่าน เน็ต ( เรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นตามกฎหมายไม่ได้บังคับให้เราต้องจด หากรายได้เรายังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท )

บริการปิดงบสิ้นปี
ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้วซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี้
- จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ
- จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ 
- ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
- จัดทำ ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
- ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร 
ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 


เปิดรับสมัคพนักงาน หลายอัตรา ด่วน( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:47 น. เปิดอ่าน 327 ครั้ง )
บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป เปิดรับสมัคพนักงาน หลายอัตรา ด่วน

ภาพสาวสวย พนักงาน ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2555, 10:07 น. เปิดอ่าน 767 ครั้ง )
ภาพสาวสวย พนักงาน ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป ใครเป็นใครมาดูกัน

ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง( ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2554, 15:56 น. เปิดอ่าน 590 ครั้ง )
ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 1. พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง 2. พนักงานคอมพิว...
 
 


บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป พักร้อน ที่พััทยา ( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 11:14 น. เปิดอ่าน 227 ครั้ง )
บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป พักร้อน ที่พััทยา พร้อมด้วยพนักงานและญาติพี่น้อง ร่วมพักร้อนในครั้งนี้

ทำบุญ วันเกิด ที่บ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:52 น. เปิดอ่าน 421 ครั้ง )
ทำบุญ วันเกิด ที่บ้านพักคนชรา จังหวัดมหาสารคาม บ.ชัยชนะแอคเคาท์ติ้ง กรุ๊ป

จัดงานปีใหม่ 2556( ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2556, 10:16 น. เปิดอ่าน 249 ครั้ง )
จัดงานปีใหม่ 2556 บ.ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป ร่วมกับ บ.เพื่อนคิด ลิสซิ่ง จำกัด
 
 
 

89/1-2 ถ.มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
www.sarakhamlife.com/chaichanaacc
by การเลียงคอร์ปอเรชั่น
 เข้าจัดการข้อมูล
 
 
 
  ชัยชนะแอคเคาน์ติ้ง กรุ๊ป รับจัดทำบัญชี, ให้คำปรึกาาด้านบัญชีและภาษีอากร รับวางระบบงานภายในเกี่ยวกับภาษีอากร รับจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับจดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี
 
แหล่งข้อมูลคู่มือนักบัญชี
พรบ.วิชาชีพ พ.ศ. 2547สภาวิชาชีพบัญชี
ข้อบังคับ,ประกาศ, และแบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพ
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน
มาตรฐานที่ยกเว้นการบังคับใช้กับธุรกิจที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
ค้นหาข้อมูลงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์
ตรวจค้นฐานข้อมูลธุรกิจของคู่ค้า
ตรวจสอบสถานภาพผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
บัญชี - ภาษีอากร และประมวลรัษฏากร
ความรู้งานประกันสังคม/สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
รายการหนังสือมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการสอบบัญชี
 
 
ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ( ตาม ท.ป. 4/2528 )
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
SMEs
ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีของกรมสรรพากร
มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อนุสัญญาภาษีซ้อน
อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย
อนุสัญญาภาษีซ้อน อังกฤษ
อากรแสตมป์
การกำหนดราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ Transfer Pricing
สำนักปฏิบัติการภูมิภาค ROH
การอุทธรณ์ภาษีอากรฯ
หนังสือรับรองภาษีภาษาอังกฤษ
 
 
กฏหมายอื่น ๆ ที่มีผลต่อภาษี
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เขตการค้าเสรี FTA กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
ข่าวสารบัญชีน่ารู้
กรมสรรพากร
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
 กระทรวงแรงงาน
กรมสรรพสามิต
SME BANK